Szkoła Policealna - Medyczne Studium Zawodowe im. PCK w Puławach istnieje od 1973 roku. Kształci osoby w wieku powyżej 18 lat, które ukończyły szkołę średnią w trybie dziennym, zaocznym i stacjonarnym. Szkoła została założona w związku z budową szpitala specjalistycznego w Puławach. Od 8 maja 2014 roku szkoła posiada imię Polskiego Czerwonego Krzyża nadane uchwałą Sejmiku Województwa Lubelskiego.
Szkoła działa na podstawie aktu założycielskiego i Statutu. Organem prowadzącym szkołę jest Województwo Lubelskie. Nadzór pedagogiczny sprawuje Kuratorium Oświaty w Lublinie.
Celem szkoły jest kształcenie specjalistów w konkretnym zawodzie. Priorytetem zaś dynamiczny rozwój placówki oraz kształcenie na kierunkach zgodnych z aktualnymi trendami na rynku pracy.
Szkoła w ciągu ponad 40 lat wykształciła około 5 tysięcy absolwentów, z których większość do dnia dzisiejszego pracuje w służbie zdrowia. Oferta edukacyjna placówki wychodzi naprzeciw potrzebom absolwentów szkół średnich i rynku pracy.

MISJA SZKOŁY

Misją szkoły jest dążenie , by realizowała oczekiwania społeczne co do profesjonalnego przygotowania przyszłych pracowników służby zdrowia, pełnego uczestnictwa w życiu społecznym, zawodowym i kulturalnym.

WIZJA SZKOŁY

  • Jesteśmy miejscem bezpiecznym i przyjaznym, a nasza działalność ukierunkowana jest na słuchacza i jego potrzeby.
  • Dbamy o wizerunek szkoły, promujemy szkołę w środowisku, wiemy jakie chcemy osiągnąć cele i w jaki sposób chcemy je realizować.
  • Nadzór pedagogiczny umożliwia rozwój i doskonalenie jakości pracy.
  • Nauczyciele posiadają kwalifikacje i ustawicznie je doskonalą
  • Szkoła współpracuje z Polskim Czerwonym Krzyżem oraz Fundacją Ars Medicandi.
  • Szkoła uczy tolerancji i empatii, kształtuje pozytywne relacje międzyludzkie.
  • Szkoła zapewnia bezpieczne i higieniczne warunki pracy.